De TamTam van Tom & Tom:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Beste Noabers,

Welkom bij de TamTam van Tom & Tom.
In deze blog gaan wij, Tom Kolner en Tom van Buuren, jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen op ons kantoor en krijg je een kijkje in de keuken bij Zandstra Financieel Advies.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): De Hoeksteen van Veiligheid op de Werkplek

In elke werkomgeving, van kantoren tot fabrieken, zijn er risico’s die de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen bedreigen. Om deze risico’s effectief te beheren en te verminderen, is een grondige Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) essentieel. RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting voor werkgevers, maar ook een kritisch instrument om de werkomgeving veilig te houden en het welzijn van werknemers te waarborgen.

Wat is een RI&E?

RI&E is een systematische methode om alle mogelijke risico’s binnen een organisatie te identificeren, te beoordelen en aan te pakken die de veiligheid en gezondheid van werknemers kunnen beïnvloeden. Het omvat niet alleen fysieke gevaren zoals machineongevallen of chemische blootstelling, maar ook psychologische factoren zoals stress op het werk.

Het proces begint met het identificeren van potentiële gevaren, zoals gevaarlijke stoffen, lawaai, repetitieve taken of ergonomische risico’s. Vervolgens worden deze risico’s geëvalueerd op basis van hun waarschijnlijkheid en ernst van de mogelijke schade. Ten slotte worden maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Waarom is RI&E belangrijk?

  1. Wettelijke naleving: In Nederland is het uitvoeren van een RI&E wettelijk verplicht voor werkgevers. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes en juridische problemen.
  2. Bescherming van werknemers: Door potentiële gevaren te identificeren en aan te pakken, kunnen werkgevers de veiligheid en gezondheid van hun werknemers beschermen. Dit vermindert het risico op ongevallen, letsel en ziekte op het werk.
  3. Kostenbesparing: Het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren voor werkgevers, zoals lagere verzekeringspremies, verminderd verzuim en hogere productiviteit.
  4. Bedrijfsimago: Een organisatie die zich actief inzet voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers, geniet een positief imago bij zowel werknemers als klanten.

Het RI&E-proces

  1. Inventarisatie van risico’s: Dit omvat het identificeren van alle mogelijke gevaren in de werkomgeving, variërend van fysieke tot psychologische risico’s.
  2. Risicobeoordeling: Elke geïdentificeerde risicofactor wordt geëvalueerd op basis van de kans dat het zich voordoet en de ernst van de mogelijke schade. Dit kan worden gedaan aan de hand van beoordelingstabellen, enquêtes of deskundigenadvies.
  3. Maatregelen nemen: Op basis van de risicobeoordeling worden maatregelen ontwikkeld om de risico’s te verminderen of te elimineren. Dit kan het implementeren van technische controles, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het wijzigen van werkmethoden of het verstrekken van training en voorlichting aan werknemers omvatten.
  4. Plan van aanpak: Alle bevindingen en genomen maatregelen worden gedocumenteerd in een plan van aanpak, inclusief verantwoordelijkheden, deadlines en follow-upacties.

RI&E en Continu Verbeteren

RI&E is geen eenmalige taak, maar een doorlopend proces. Werkomgevingen evolueren voortdurend door veranderingen in technologie, processen en personeel. Daarom is het belangrijk om regelmatig de RI&E te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en aangepakt.

Conclusie

Een effectieve RI&E is de hoeksteen van een veilige en gezonde werkomgeving. Door systematisch potentiële gevaren te identificeren, te beoordelen en aan te pakken, kunnen werkgevers de risico’s voor hun werknemers minimaliseren en een positieve werkcultuur bevorderen waarin veiligheid en gezondheid centraal staan.

Mocht je ondanks alle maatregelen toch een verzekering moeten aanspreken, dan staan wij natuurlijk voor je klaar. Heb je nog geen verzekeringen, neem dan contact met ons op!

Nieuwsgierig geworden naar wat dit voor jou betekent? We maken graag tijd voor je om te kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn!

Tom Kolner, 27-03-2024